Case study Edelaraudtee

Allikas: eid.eesti.ee
Jump to navigation Jump to search

eID kasutamine makseteks - Edelaraudtee

Ülevaade ettevõttest

Edelaraudtee AS opereeris kuni eelmise aasta lõpuni Rapla, Pärnu, Viljandi, Tartu, Valga ja Narva suunalist reisirongiliiklust. Aastas kasutas Edelaraudtee teenuseid umbes 1,8 miljonit reisijat. Edelaraudtee AS on Go Group AS tütarettevõte.

Kaart OÜ on Go Group AS tütarettevõte, kes tegeleb kliendikaardi lahenduste arendamise ja haldamisega. Kaart OÜ oli Edelaraudtee ID-kaardi põhise kliendilahenduse idee autor, arendaja ja haldaja.

Probleemipüstitus

Üha suureneva reisijate kasvuga toime tulemiseks oli Edelaraudteel vaja välja töötada terviklik piletimüügilahendus, mis oluliselt vähendaks rongis ühe reisija teenindamiseks kuluvat aega. Eesmärgiks seati ühele reisijale pileti müümiseks keskmiselt kuluva aja vähendamine kaks korda. Teiseks suureks eesmärgiks oli sularahas piletiostu tugev vähendamine – sularaha käitlemine oli kallis ning reisijatele ebamugav.

Oli selge, et traditsiooniliste meetoditega – olemasolevate protsesside efektiivistamine, suurem automatiseerimine jne – pole võimalik nii ambitsioonikaid eesmärke täita. Oli vaja välja töötada ideoloogiliselt uutel alustel lahendus, mille abil saaks teha hüppe teenindustasemes.

Lahenduste otsinguil kaaluti ka tavalise kliendikaardilahenduse kasutamist, kuna puudus kindel arusaam ID-kaardi levikust ning selle kasutamise eelistamisest reisijate hulgas. Praeguste protsesside analüüsimisega selgus, et eesmärkide saavutamiseks on vaja jõuda sinnamaani, kus enamik reisijaid enam rongis kohapeal pileti eest maksmisele aega ei kulutaks. Ainus kasutajasõbralik lahendus sellele väljakutsele on reisijatele mugava krediidivõimaluse loomine. Sellise skeemi realiseerimine tähendas aga uusi väljakutseid – vaja oli tagada krediidiriskide minimiseerimine, maandada pettuse risk jne.

Loodud lahenduse olemus

Edelaraudtee kliendihalduse ja piletimüügiga seotud probleemide lahendamiseks lõi Kaart OÜ kompleksse lahenduse, mis kattis korraga ära mitu erinevat valdkonda – püsikliendi lojaalsusprogramm, klientide iseteeninduskeskkond, piletimüük, arveldus, aruandlus.

Lahenduse idee baseerus sellel, et veebikeskkonnas ID-kaardiga vastava krediidilepingu sõlminud reisijad võisid sõita rongis praktiliselt piiramatult nii, et sõitude eest tuli maksta alles järgmise kuu alguses esitatava arve alusel.

Rongis ID-kaardiga sõidu registreerimine ilma koheselt selle eest maksmata suurendas oluliselt piletimüügiprotsessi kiirust. Kuna klientidele pakuti selliselt arvestavas ulatuses krediiti, tähendas see vajadust põhjalikult läbi vaadata kõik klientidega seonduvad äriprotsessid – erinevate protsesside koosmõjul tuli saavutada krediidiriskide maandatus.

Lojaalsusprogrammiga liitumine realiseeriti täielikult veebikeskkonna põhiselt, kus kliendileping allkirjastati ID-kaardi abil. Tagamaks lojaalsusprogrammi kasutamise võimalust ka isikutele, kellel polnud ID-kaarti, oli võimalik alternatiivina ka spetsiaalse sooduskaardi hankimine (“plusskaart”). Selle kaardiga sai klient küll samad soodusmäärad, kuid see ei võimaldanud krediiti ning piletite eest tuli tasuda koheselt.

Püsikliendile teostati liitumise hetkel automaatselt üle XTee krediidivõimekuse kontroll – kontrollides selleks kliendi võlgnevuste esinemise infot Krediidiinfos. Kliendile määrati ka maksimaalne krediidilimiit, mis ulatuses ta ühes kuus teenuseid krediiti kasutada sai.

Rongides kasutati piletite müügiks tavalisi kaardimakseterminale, milles paiknes ka piletimüügirakendus. Kaardimakseterminal oli võimeline lugema ka ID-kaarti. Püsikliendilepingut omavate klientide info sünkroniseeriti üle andmesidevõrgu perioodiliselt kõikidesse kaardimakseterminalidesse – võimaldamaks ID-kaardi põhist kliendistaatuse kontrollimist ka võrguühenduse puudumisel. Püsikliendilepingut omava kliendi korral rongis makseprotsess puudus – ostetud pilet registreeriti süsteemis ning klient tasus selle eest alles järgmise kuu alguses, kui talle laekus koondarve kõigi möödunud kuul sooritatud sõitude eest. Ka Edelaraudtee veebikeskkonnast piletit ostes oli võimalik piletid liita krediidikontole – muutes sedasi ka veebipõhise ostmise äärmiselt kiireks ja mugavaks.

Kliendi krediidiriski maandati järgmiste tegevuste koosmõjus:

  • Lepingut sõlmides teostati kliendi krediidivõimekuse analüüs Krediidiinfo andmebaasi kaudu
  • Lepingus olid tingimused, mis võimaldasid võlgnevusse jäänud kliendi korral rakendada koheselt täitevmenetlust võla sissenõudmiseks.
  • Võlgnevuses kliendil puudus võimalus osta pileteid kuni oma võlgnevuse likvideerimiseni.

Tänu läbimõeldud protsessidele oli krediidiprobleeme väga vähe ning need lahenesid kiirelt.

Realiseerimine

Kogu lahenduse realiseerimine nõudis järgmiste tegevuste sooritamist:

  1. Äriprotsesside Edelaraudteega põhjalik läbiarutamine ja fikseerimine. Riskide kaardistamine.
  2. Iseteeninduskeskkonna loomine. Selle üheks osaks oli siis ka ID-kaardiga lepingu allkirjastamise funktsionaalsuse realiseerimine.
  3. Kliendi krediidivõimekuse kontrollimise lahendus üle XTee keskkonna.
  4. Kaardimakseterminali põhise müügilahenduse realiseerimine. Selle üheks osaks oli ka ID-kaardi lugemise funktsionaalsuse realiseerimine.

Kogu täislahendus alates äriprotsesside väljatöötamisest kuni juurutamiseni võttis aega erakordselt lühikese aja – kõigest neli kuud. Lahenduse juurutamisel puudusid suured tehnilised väljakutsed – arendajatel oli ID-kaardi toe arendamiseks vajalik info olemas ning Sertifitseerimiskeskusega koostöö sujus väga hästi.

Järeldused

Võrrelduna variandiga, kus ID-kaardi asemel oleks kasutatud enda väljastatud kliendikaarti, andis ID-kaardi põhine lahendus olulise rahalise kokkuhoiu – puudusid kliendikaardi väljastamise kulud, ka klientide haldusprotsessid olid oluliselt lihtsamad. ID-kaart andis lahendusele turvalisuse taseme, ilma milleta oleks sellise krediiti piletite väljastamine olnud väga riskantne. ID-kaardi kasutamine oli inimestele piisavalt lihtne ning klienditoeks piisas täielikult ühest inimesest. Ka veebis ID-kaardiga digiallkirjastamine ei valmistanud inimestele olulisi probleeme. Klientide poolne ID-kaardil põhineva lahenduse vastuvõtt oli kokkuvõttes väga hea. Alguses umbes poole aasta jagu oli kasutus suhteliselt madal, kuid seejärel hakkas see eksponentsiaalse kiirusega suurenema. Kokkuvõttes saavutati ID-kaardiga piletostjate tase oluliselt suurem, kui algselt planeeriti.